Preview

GEOGRAPHY, ENVIRONMENT, SUSTAINABILITY

Advanced search

THE ROLE OF CRYOGENIC PROCESSES IN THE FORMATION OF LOESS DEPOSITS

https://doi.org/10.24057/2071-9388-2015-8-3-14-35

Full Text:

Abstract

The paper describes a new approach to the analysis of the genetic nature of mineral substances in loess deposits. In permafrost under the influence of multiple alternate freezing and thawing in dispersed deposits, quartz particles accumulate the 0.05-0.01 mm fraction, while feldspars are crushed to a coarse fraction of 0.1-0.05 mm. In dispersed sediments formed in temperate and warm climatic zones, the granulometric spectrum of quartz and feldspar has the opposite pattern. The proposed methodology is based on a differential analysis of the distribution of these minerals by the granulometric spectrum. We have proposed two criteria - the coefficient of cryogenic contrast (CCC) and the coefficient of distribution of heavy minerals, which allow determination of the degree of participation of cryogenic processes in the formation of loess sediments and processes of aeolian or water sedimentation.

About the Author

Vyacheslav N. Konishchev
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
Russian Federation


References

1. Ananiev V.P. (1960) O svyazi granulometricheskogo sostava s mineralogicheskim v lessakh [On the relationship between particle-size and mineralogical distribution in loess]. Byul. Komis. po izucheniyu chetvertichnogo perioda AN SSSR, № 24, pp. 66-71 (In Russian)

2. Astakhov V.I., Swensen I. (2011) Pokrovnaya formatsiya finalnogo pleistotsena na krainem severo-vostoke Evropeiskoy Rossii [Mantle formation of the final Pleistocene in the extreme north-east of European Russia]. Regionalnaya geologiya i metallogeniya, № 47, pp. 12-27 (In Russian)

3. Bassinet F.C., Labeyrie L.D., Vincent E., Quidelleur X., Shackleton N.J., Lancelot Y. The astronomical theory of climate and the age of the Brunhes-Matuyama magnetic reversal // Earth and Planet. Sci. Lett. - 1994. - V. 126. - P. 91-108

4. Broecker W.S. Abrupt climate change: causal constraints provided by the paleoclimate record // Earth Sci. Rev. - 2000. - V. 51. - P. 137-154

5. Chernyakhovsky A.G. (1966) Sovremennoye lessoobrazovaniye v vysokogornykh stepyakh vnutrennego Tyan-Shanya [Modern loess formation in alpine steppes of Inner Tien Shan]. In: Sovremenny i chetvertichny kontinentalny litogenez. M., Izd-vo Nauka, pp. 17-35 (In Russian)

6. Chizhikov P.N. (1962) O rasprostranenii pokrovnylh lessovidnykh suglinkov na Russkoi ravnine [On the extent of mantle loess loam on the Russian Plain]. Byulleten komissii po izucheniyu chetvertichnogo perioda, № 27, pp. 28-33 (In Russian)

7. Golovanov D.L., Verba M.P. (1998) Sootnosheniye kriogennogo I pedogennogo vyvetrivaniya pervichnykh mineralov v pochvakh na pokrovnykh suglinkakh severnoy poloviny Russkoy ravniny [Relationship between cryogenic and pedogenic weathering of primary minerals in soils on mantle loams of the northern half of the Russian Plain]. Regionalnye problemy ekologii, geografii i kartografii pochv. Sbornik. - Moskva-Smolensk, Izd-vo SGU. pp. 189-197 (In Russian)

8. Gravis G.F. (1969) Sklonovye otlozheniya Yakutii. [Slope deposits of Yakutia]. M., Nauka. 128 p (In Russian)

9. Guoqing Qiu and Cheng Guodong. Permafrost in China: Past and Present. Permafrost and Periglacial Processes, Vol. 6: 3-14 (1995)

10. Hodaka Kawahata, Takanobu Okamoto, Eiji Matsumoto, Hiroshi Ujiie. Fluctuations of eolian flux and ocean productivity in the mid-latitude North Pacific during the last 200 kyr. Quaternary Science Reviews 19 (2000). 1279-1291

11. Khalcheva T.A. (1975) Spetsifika izucheniya mineralogicheskogo sostava lessovoi tolshchi pleistotsena basseina Dnepra [Specificity of the study the mineralogical composition of the Pleistocene loess stratum in the Dnieper basin]. In: Problemy regionalnoi i obshchei paleogeografii lessovykh i periglyatsialnykh oblastei. M., Nauka, pp. 69-79 (In Russian)

12. Konishchev V.N. (1981) Formirovaniye sostava dispersnykh porod v kriolitosfere [Formation of dispersed rocks in cryolithosphere]. Novosibirsk, Izd. Nauka, Sibirskoye otdel., 195 p (In Russian)

13. Konishchev V.N. (2013) Priroda tsiklicheskogo stroyeniya ledovogo kompleksa Vostochnoy Sibiri [The nature of the cyclic structure of the ice complex of Eastern Siberia]. Kriosfera Zemli. T. XVII, № 1, pp. 3-16 (In Russian)

14. Konishchev V.N. Rogov V.V., Shurin G.N. (1974) Vliyaniye kriogennykh protsessov na glinistye mineraly [Influence of cryogenic processes on clay minerals]. - Vestn. Mosk. un-ta, Ser. geogr., № 4, pp. 40-46 (In Russian)

15. Konishchev V.N., Lebedeva-Verba M.P., Rogov, V.V., Stalina E.E. (2005) Kriogenez sovremennykh i pozdnepleistotsenovykh otlozheniy Altaya i periglyatsialnykh oblastei Evropy [Cryogenesis of the modern and Late Pleistocene deposits of Altai and periglacial areas of Europe]. Moskva, Geos, 133 p (In Russian)

16. Kotlyakov V.M., Lorius C. (2000) Chetyre klimaticheskikh tsikla po dannym ledyanogo kerna iz glubokoi skvazhiny na stantsii Vostok v Antarktide [Four climatic cycles according to the ice core from a deep well at the Vostok station in Antarctica]. Izv. RAN. Ser. geogr. - № 1. - pp. 7-19 (In Russian)

17. Krieger N. (1965) Less, yego svoistva i svyaz s geograficheskoi sredoi [Loess, its properties, and the relation to the geographical environment]. Moskva, Izd-vo Nauka., 296 p (In Russian)

18. Kurchatova A.N., Rogov V.V. (2013) Autigennye karbonaty v otlozheniyakh ledovogo kompleksa primorskikh ravnin Vostochnoi Arktiki [Authigenic carbonates in the sediments of the ice complex of the coastal plains of Eastern Arctic]. Kriosfera Zemli. T. XVII, № 3, pp. 60-69 (In Russian)

19. Kuznetsova T.P. (1976) O klinovidnykh strukturakh tsentralnoi chasti Russkoi ravniny [On the wedge-shaped structures of the central part of the Russian Plain]. In: Problemy kriolitologii. Vyp. 5. M., Izd-vo Mosk. un-ta, pp. 160-167 (In Russian)

20. Lazarenko A.A. (1964) Litologiya allyuviya ravninnykh rek gumidnoi zony (na primere Dnepra, Desny i Oki) [Alluvial lithology of plain rivers of the humid zone (the Dnieper, Desna, and Oka, as examples)]. M., Nauka. 228 p (In Russian)

21. Lessovy pokrov Zemli i yego svoistva [Loess mantle of the Earth and its properties] (2001). Pod. red. V.T. Trofimova. Izd-vo Mosk. un-ta. 464 p (In Russian)

22. Lessovye porody SSSR [Loess deposits of the USSR] (1966). Moskva, Izd-vo Nauka. 256 p (In Russian)

23. Makeev A.O. (2012) Poverkhnostnye paleopochvy lessovykh vodorazdelov Russkoi ravniny [Surface paleosoils of loess watersheds of the Russian Plain]. M.: Molnet, 260 p. (In Russian)

24. Meng Li, Zhibao Dong, Zhengcai Zhang. Calculation of the aeolian sediment flux-density profile based on estimation of the kernel density. Aeolian Research. 16 (2015), р. 49-54

25. Minervin A.V. (1982) Rol kriogennykh protsessov v formirovanii lessovykh porod [The role of cryogenic processes in the formation of loess deposits]. In: Problemy kriolitologii. Vyp. X. Izd-vo Mosk. un-ta. pp. 41-60 (In Russian)

26. Morozov S.S. (1949) Khimiko-mineralogichesky sostav i fiziko-khimicheskiye svoistva otdelnykh granulometricheskikh fraktsiy lessov Pridneproviya i genetiheski blizkikh im porod [Chemical and mineralogical composition and physico-chemical properties of the individual size-fractions of the Near Dnieper loess and genetically close deposits]. Uch. zap. Mosk. un-ta. Gruntovedeniye. Kn. 1, vyp. 133, pp. 12-38 (In Russian)

27. Раge L.R., Charman R.W. The dustfall of December 15-16, 1933. -Amer. J. Sci., 1934, v. 28, № 1

28. Polynov B.B. (1952) Geomorfologicheskiye usloviya raspredeleniya produktov vyvetrivaniya [Geomorphological conditions of the distribution of weathering products]. Geograficheskiye raboty. Geografgiz (In Russian)

29. Popov A.I (1958) Blochny relief na severe Zapadnoi Sibiri I v Bolshezemelskoi tundre [Block terrain of the north of Western Siberia and the Bolshaya Zemlya tundra]. - Voprosy fizicheskoi geografii polyarnykh stran. M., Izd-vo Mosk. un-ta, vyp. 1, pp. 146-154 (In Russian)

30. Popov A.I. (1962) Pokrovnye suglinki I poligonalny relief Bolshezemelskoi tundry [Mantle loams and polygonal terrain of the Bolshaya Zemlya tundra]. - In: Voprosy geograficheskogo merzlotovedeniya I periglyatsialnoi morfologii. M., Izd-vo Mosk. un-ta, pp. 109-130 (In Russian)

31. Rozanov A.N. (1952) Problema lessa i serozemoobrazovaniye [The problem of loess and serozems formation]. Pochvovedeniye, № 7 (In Russian)

32. Rukhin L.B. (1961) Osnovy litologii [Fundamentals of lithology]. Izd. 2-e. L., Gostontekhizdat. 770 p (In Russian)

33. Russel R.D. The mineral composition of atmospheric dust collected at Baton Rouge, Louisiana. - Amer. J. Sci., 1936b, v. 31, № 181

34. Ryabchenkov A.S. (1955) K voprosu o proiskhozhdenii lessa Ukrainy v svete mineralogicheskikh dannykh [On the origin of loess in Ukraine in the light of mineralogical data]. - Byul. Komis. po izucheniyu chetvertichnogo perioda AN SSSR, № 2, pp. 45-59 (In Russian)

35. Ryasina V.E. (1961) O nekotorykh zakonomernostyakh raspredeleniya terrigennykh mineralov v razlichnykh fatsiyakh sovremennogo allyuviya r. Volgi [On some patterns of distribution of terrigenic minerals in different facies of the modern alluvium of the Volga River]. - Byul. MOIP. Otd. geol., T. 36, vyp. 1, pp. 106-114 (In Russian)

36. Sergeev E.M. (1954) Otnositelno vzaimosvyazi mezhdu mineralogicheskim I granulometricheskim sostavom gruntov [On the relationship between mineralogical and granulometric composition of soil]. - Vestn. Mosk. un-ta, № 2, pp. 41-50 (In Russian)

37. Sidorenko A.V. Eolovaya differentsiatsiya veshchestva v pustyne [Aeolian differentiation of substance in the desert]. - Izv. AN SSSR. Ser. geogr., № 3, pp. 3-22 (In Russian)

38. Strakhov N.M. (1962) Osnovy teorii litogeneza [Fundamentals of the lithogenesis theory]. T. 1, 2. M., Izd-vo AN SSSR. T. 1. 203 p. T. 2. 549 p (In Russian)

39. Sycheva S.A. (2011) Pozdnepleistotsenovye merzlotnye fenomeny v periglyatsialnoi oblasti Russkoi ravniny i ikh svyaz s paleopochvami [Late Pleistocene periglacial frost phenomena in the periglacial region of the Russian Plain and their relationship with paleosoils]. In: Problemy paleogeografii i stratigrafii pleistotsena. Vyp. 3. Materialy Vserossiyskoi nauchnoi konferentsii Markovskiye chteniya 2010. M. pp. 228-237 (In Russian)

40. Tsekhomskiy A.M. (1956) O nekotorykh osobennostyakh mineralnogo sostava kvartsevykh peskov [On some features of the mineral composition of quartz sands]. - Materialy po litologii. Nov. ser. M., VSEGEI, vyp. 1, pp. 31-45 (In Russian)

41. Vandenberghe J., Nugteren G. Rapid climatic changes recorded in loess successions. Global and Planetary Change 28 (2001), 1-9

42. Velichko A.A. (1961) Geologichesky vozrast verkhnego paleolita tsentralnykh raionov Russkoy ravniny [The geological age of the Upper Paleolithic of the central regions of the Russian Plain]. M., Izd-vo AN SSSR. 296 p (In Russian)

43. Velichko A.A. (1965) Kriogenny relief pozdnepleistotsenovoy periglyatsialnoy zony (kriolitozony) Vostochnoy Evropy [Cryogenic relief of the Late Pleistocene periglacial zones (cryolithozone) of Eastern Europe]. In: Chetvertichny period i yego istoriya. M., Izd-vo AN SSSR, pp. 104-120 (In Russian)

44. Velichko A.A., Zelikson E.M., Borisova O.K., Gribchenko Yu.N., Morozova T.D., Nechaev V.P. (2004) Kolichestvennye rekonstruktsii klimata Vostochno-Evropeiskoy ravniny za posledniye 450 tysyach let [Quantitative reconstruction of climate of the East European Plain in the last 450 thousand years] Izv RAN Ser. geogr. - № 1. pp 7-25 (In Russian)

45. Zeuner F. (1963) Pleistotsen [Pleistocene]. M., Izd-vo inostr. lit. 502 p. (Trans. from English)

46. Zubakov V.A. (1966) Opyt geologicheskoy klassifikatsii kriogennykh yavleny [Practice of geological classification of cryogenic phenomena]. In: VIII Vsesoyuz. mezhduved. soveshch. po geokriologii (merzlotovedeniyu). Vyp. 2. Yakutsk, pp. 11-27 (In Russian)

47. Zykina V.S., Zykin V.S. (2012) Lessovo-pochvennaya posledovatelnost i evolutsiya prirodnoy sredy i klimata Zapadnoy Sibiri v pleistotsene [The loess-soil sequence and evolution of the environment and climate in Pleistocene in West Siberia]. Nauchn. red. M.I. Kuzmin; Ros. akad. nauk, Sib. Otd-niye, In-t geologii i mineralogii im. V.S. Soboleva. - Novosibirsk, Akademicheskoye izdatelstvo “GEO”. 477 p (In Russian)


Review

For citations:


Konishchev V.N. THE ROLE OF CRYOGENIC PROCESSES IN THE FORMATION OF LOESS DEPOSITS. GEOGRAPHY, ENVIRONMENT, SUSTAINABILITY. 2015;8(3):14-35. https://doi.org/10.24057/2071-9388-2015-8-3-14-35

Views: 588


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2071-9388 (Print)
ISSN 2542-1565 (Online)